NF Automotive
Veldweg 44A
6075 NL Herkenbosch
Tel: 06-14552991
info@nfautomotive.nl

Openingstijden
Ma:Alleen op afspraak
Di:Alleen op afspraak
Wo:Alleen op afspraak
Do:Alleen op afspraak
Vr:Alleen op afspraak
Za:Alleen op afspraak
Zo:Alleen op afspraak
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te downloaden.

Versie vanaf 1 januari 2022

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen NF Automotive en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto's, onderdelen en toebehoren daarvoor.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • De in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

Er wordt geen onderscheidt gemaakt in natuurlijke en in rechtspersonen.

Koop en verkoop

Artikel 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • De mogelijke afleveringskosten van de auto;
 • De vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
 • De wijze van betaling.

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto's te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto's worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 - Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

Garantie

Artikel 8 - Garantie
Jongere voertuigen kunnen tegen meerprijs onder onze Autotrust dekking vallen. Deze mogelijkheden bespreken wij dan met u. De garantiemogelijkheden worden dan ook overgedragen aan Autotrust. NF automotive is vanaf dat moment niet meer aansprakelijk voor de eventuele garantiegevallen/defecten.

Huisgarantie: Bepaalde voertuigen kunnen onder onze huisgarantie vallen, dit wordt overeengekomen tussen verkoper en koper, tevens wordt dit vermeld op de koopovereenkomst.
Onder onze huisgarantie vallen het basis motorblok en de versnellingsbak. Aanbouwdelen, aandrijflijn, elektronische componenten, koelsysteem, brandstofsysteem, emissiesysteem, comfortelementen e.d. zijn uitgesloten van garantie.

 • 1. Voertuigen tot en met 7 jaar en met een maximum van 150.000KM vallen onder onze 3maanden huisgarantie op motorblok en versnellingsbak. Per defect kan een eigen risico worden geheven van €250,-.
 • 2. Voertuigen ouder dan 7 jaar en/of boven de 150.000KM kunnen onder overeenkomst worden geleverd met 1maand huisgarantie op motorblok en versnellingsbak. Per defect kan een eigen risico worden geheven van €250,-.

Is dit niet overeengekomen dan vallen deze niet onder garantie en is onderstaande van toepassing.
De verkoper kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de verleende diensten en het geleverde product. Na volledige betaling en afhaling is de auto volledig in het eigendom van de koper. De auto is zo afgeleverd dat deze conform is aan de verwachtingen zoals deze zijn afgesproken. Als er bekende gebreken zijn, zijn deze duidelijke voor beide partijen en reeds schriftelijke en/of digitaal genoteerd.
Op voertuigen tot en met 7jaar met een maximum van 150.000KM is het mogelijk verlengde garantie te kopen voor een nader overeengekomen termijn en prijs met diens voorwaarden welke allen dan vermeld staan op de koopovereenkomst.
Valt een auto onder de fabrieksgarantie, dan zal dit vermeld worden op de koopovereenkomst.

Algemene bepalingen

Artikel 9 - De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening voor of op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten plus eventuele extra gelede schade dekkingskosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 - Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 12 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de (voormalig) importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens kunnen worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.